Gọi cho chúng tôi! 024.3754 5832Phần mềm quản lý tài sản QA.ASSET

Phần mềm quản lý tài sản QA.ASSET

 

         Phần mềm quản lý tài sản QA.ASSET là ứng dụng hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi tắt là đơn vị) quản lý được đầy đủ, chi tiết các tài sản được nhà nước giao, được đầu tư mua sắm theo quy định của nhà nước.

         Đối với các đơn vị chủ quản, khi sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước sẽ tổng hợp thống kê được số liệu tài sản của tất cả các đơn vị trực thuộc.

 

 

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

 • Lập và in chi tiết thẻ tài sản.
 • Lập và in phiếu ghi nhận biến động tài sản (điều chuyển bộ phận, tăng/giảm giá trị tài sản, thay đổi bộ phận…). Biên bản thanh lý tài sản, Phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ. Lưu các biến động công cụ dụng cụ (báo hỏng, thanh lý…) trên phần mềm.
 • Lập và đưa ra các màn hình cảnh báo nhanh tình trạng của tài sản (như TSCĐ chờ thanh lý, công cụ dụng cụ đang xuất dùng...)
 • Khai báo kế hoạch, thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho từng loại thiết bị, máy móc (theo thời gian sử dụng, hoặc theo công suất hoạt động của từng thiết bị…)
 • Theo dõi chi tiết tài sản theo nhóm, nguồn vốn hình thành, bộ phận, mục đích sử dụng, người quản lý…
 • Theo dõi biến động tài sản (Sửa chữa lớn, lắp thêm, tháo dỡ, ghi giảm, khấu hao, thanh lý…) qua các thời kỳ sử dụng.
 • Theo dõi các lần xuất dùng, giá trị phân bổ công cụ dụng cụ vào chi phí.
 • Theo dõi tình trạng sử dụng CCDC (Báo hỏng, sửa chữa, thanh lý...) tại các bộ phận.
 • Theo dõi và tính kế hoạch khấu hao năm của TSCĐ.
 • Tự động tính và hạch toán khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn. Hỗ trợ tính khấu hao theo đường thẳng và giảm dần.
 • Tính phân bổ và hạch toán giá trị công cụ dụng cụ vào chi phí trong các kỳ khác nhau.
 • In báo cáo: Thẻ tài sản, Sổ tài sản, Bảng chi tiết tài sản, Bảng tính khấu hao tài sản, Báo cáo tăng giảm tài sản, Bảng tổng hợp tài sản, Báo cáo chi tiết kiểm kê tài sản… Bảng phân bổ giá trị CCDC, Bảng tổng hợp tình hình sử dụng công cụ dụng cụ… Báo cáo lịch sử phát sinh (đăng ký sử dụng, lịch sử bào trì, bảo dưỡng, điều chuyển, sửa chữa, nâng cấp, khấu hao, thanh lý…) theo từng tài sản.
 • Báo cáo lịch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc trong kỳ. Cảnh báo trên màn hình dashboard về lịch bảo dưỡng định kỳ của từng máy móc, thiết bị…

 

CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ VỀ QLTS

 1. Nghị định số 52/2009/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
 2. Thông tư số 09/2012/TT-BTC: Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.
 3. Thông tư số 89/2010/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
 4. Thông tư số 162/2014/TT-BTC: Quy định về chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản cố định.
 5. Thông tư số 184/2013/TT-BTC: Về tiêu chuẩn và điều kiện phần mềm quản lý tài sản.

 

CÁC YÊU CẦU CHUNG

 1. Hệ thống phải được thiết kế dạng web-based với 100% giao diện web đối với tất cả các phân hệ, cho phép các khoa/phòng/ban/đơn vị trực truộc truy cập qua kết nối mạng và sử dụng phần mềm được cài đặt trên hệ thống máy chủ.
 2. Phần mềm được triển khai tập trung, dữ liệu được quản lý tập trung, người sử dụng có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần máy tính được kết nối mạng nội bộ (LAN) trong đơn vị.
 3. Tính bảo mật cao khi cung cấp các chức năng xác thực người sử dụng, lưu vết quá trình sử dụng các dịch vụ của hệ thống.
 4. Phần mềm phải hoạt động được trên nhiều hệ quản trị CSDL như Oracle 8/9i và MS SQL Server.
 5. Phần mềm phải hỗ trợ đa ngữ và cung cấp giao diện làm việc theo các ngôn ngữ khác nhau (tiếng Việt, tiếng Anh)

 

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

1. Phân hệ Nghiệp vụ tài sản

a) Chức năng Kế hoạch mua sắm

 • Nhập mới kế hoạch mua sắm tài sản
 • Sửa kế hoạch mua sắm tài sản
 • Xóa kế hoạch mua sắm tài sản

b) Chức năng nhập số dư ban đầu

 • Nhập số dư ban đầu cho tài sản là Đất
 • Nhập số dư ban đầu cho tài sản là Nhà, vật kiến trúc
 • Nhập số dư ban đầu cho tài sản là Phương tiện vận tải, truyền dẫn
 • Nhập số dư đầu ban đầu cho tài sản là Máy móc, thiết bị
 • Nhập số dư ban đầu cho tài sản là Thiết bị, dụng cụ quản lý
 • Nhập số dư ban đầu cho tài sản là Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
 • Nhập số dư ban đầu cho Tài sản đặc biệt
 • Nhập số dư ban đầu cho Tài sản cố định khác
 • Nhập số dư ban đầu cho Tài sản cố định vô hình

c) Chức năng tăng mới tài sản

 • Tăng mới Đất
 • Tăng mới Nhà, vật kiến trúc
 • Tăng mới Phương tiện vận tải, truyền dẫn
 • Tăng mới Máy móc, thiết bị
 • Tăng mới Thiết bị, dụng cụ quản lý
 • Tăng mới Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
 • Tăng mới Tài sản đặc biệt
 • Tăng mới Tài sản cố định khác
 • Tăng mới Tài sản cố định vô hình

d) Chức năng sửa tài sản

 • Sửa tài sản khi tài sản chưa có biến động
 • Sửa tài sản khi tài sản đã có biến động

e) Chức năng xóa tài sản

 • Xóa tài sản khi tài sản chưa có biến động
 • Xóa tài sản khi tài sản đã có biến động

f) Chức năng in thẻ tài sản (Mã vạch)

 • In thẻ tài sản
 • In thẻ tài sản chi tiết
 • Thẻ kiểm kê tài sản

g) Chức năng sao chép tài sản

h) Chức năng tăng giảm nguyên giá và tính khấu hao

 • Tăng nguyên giá tài sản
 • Giảm nguyên giá tài sản
 • Tính khấu hao tài sản

i) Chức năng thay đổi thông tin

 • Thêm mới biến động thay đổi thông tin cho tài sản
 • Sửa biến động thay đổi thông tin tài sản
 • Xóa biến động thay đổi thông tin sản

j) Chức năng cho thuê tài sản

 • Thêm mới biến động cho thuê tài sản
 • Sửa biến động cho thuê tài sản
 • Xóa biến động cho thuê tài sản

k) Chức năng kiểm kê tài sản

 • Lập biên bản kiểm kê tài sản
 • Sửa biên bản kiểm kê tài sản
 • Xóa biên bản kiểm kê tài sản

l) Chức năng đề nghị xử lý

 • Tạo mới danh sách tài sản đề nghị xử lý
 • Sửa danh sách tài sản đề nghị xử lý
 • Xóa danh sách tài sản đề nghị xử lý

m) Chức năng giảm tài sản

 • Điều chuyển
 • Bán, chuyển nhượng
 • Thanh lý
 • Tiêu hủy
 • Bị thu hồi
 • Giảm khác

2. Phân hệ quản lý danh mục

a) Danh mục bộ phận sử dụng

 • Thêm mới bộ phận sử dụng
 • Sửa thông tin bộ phận sử dụng
 • Xóa bộ phận sử dụng

b) Danh mục nhóm công cụ dụng cụ

 • Thêm mới nhóm CCDC
 • Sửa nhóm công cụ
 • Xóa nhóm công cụ

c) Danh mục nhà cung cấp

 • Thêm mới nhà cung cấp
 • Sửa nhà cung cấp
 • Xóa nhà cung cấp

d) Danh mục dự án

 • Thêm mới dự án
 • Sửa dự án
 • Xóa dự án

3. Phân hệ công cụ dụng cụ

 1. Nhập lô công cụ
 2. Tăng công cụ dụng cụ
 3. Sửa chữa bảo dưỡng
 4. Cho thuê công cụ dụng cụ
 5. Kiểm kê công cụ dụng cụ
 6. Giảm công cụ dụng cụ

- Điều chuyển

- Điều chuyển ngoài hệ thống

- Lập giấy báo hỏng, mất

- Giảm khác 

4. Phân hệ tra cứu

 1. Tìm kiếm đơn giản
 2. Tra cứu nâng cao

5. Phân hệ báo cáo

 1. Báo cáo công khai
 2. Báo cáo tài sản
 3. Báo cáo kê khai đăng ký tài sản
 4. Báo cáo theo chế độ kế toán
 5. Báo cáo công cụ dụng cụ

6. Phân hệ trao đổi dữ liệu

 1. Nhập số liệu biến động
 2. Chức năng Xuất số liệu biến động
 3. Nhập tài sản từ file Excel

7. Phân hệ ứng dụng trên di động

 1. Tương thích hệ điều hành iOS, Android
 2. Các phân hệ và giao diện tự động tương thích khi đăng nhập trên các thiết bị di động

8. Phân hệ quản trị hệ thống

 1. Tạo tài khoản
 2. Thay đổi thông tin tài khoản
 3. Phân quyền truy cập cho tài khoản
 4. Thiết lập hệ thống
 5. Sao lưu/khôi phục dữ liệu